เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท

ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 แล้วรายละเอียดการสมัครตาม QR Code ค่ะ

การฝึกอบรมในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาพดาวเทียมร่วมกับ QGIS เพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาพดาวเทียมร่วมกับ QGIS เพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้” รูปแบบออนไลน์ บน KU Cisco Webex ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดูแลทรัพยากรป่าไม้ และบุคคลทั่วไป จำนวน 170 คน เพื่อเป็นการให้บริการด้านวิชาการของคณะวนศาสตร์แก่สังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตปริญญาโท ของห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่วิทยากรการฝึกอบรม เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น.