ภาควิชาการจัดการป่าไม้ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการป่าไม้, วท.บ. (วนศาสตร์)
Bachelor of Science (Forestry), B.S.(Forestry)

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์ชุมชน, วท.บ. (วนศาสตร์)
Bachelor of Science (Forestry), B.S.(Forestry)

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), วท.บ. (วนศาสตร์) คู่ขนานกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
Bachelor of Science (Forestry), B.S.(Forestry) and Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology), B.A. (Sociology and Anthropology)

ระยะเวลาการศึกษา 5ปี
Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรป่าไม้), วท.ม.(การจัดการทรัพยากรป่าไม้)
Master of Science (Forest Resource Management), M.S.(Forest Resource Management)

ระยะเวลาการศึกษา 2ปี
** สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนภาคต้น ปีการศึกษา 2553 **
Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรป่าไม้), วท.ม.(การจัดการทรัพยากรป่าไม้)
Master of Science (Forest Resource Management), M.S.(Forest Resource Management)

ระยะเวลาการศึกษา 2ปี
**
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป**
Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์ชุมชน), วท.ม.(วนศาสตร์ชุมชน)
Master of Science (Forest Resource Management), M.S.(Forest Resource Management)

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
Download
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์), ปร.ด.(วนศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Forestry), Ph.D.(Forestry)

ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
Download