วิสัยทัศน์

ภาควิชาการจัดการป่าไม้ เป็นองค์กรที่มุ่งหมายเป็นผู้นำศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศแห่งการผสมผสานวิชาการ การบริหารจัดการด้านป่าไม้เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อผลถาวรทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การศึกษาค้นคว้าและวิจัย ด้านการจัดการ และการวางโครงการป่าไม้ของประเทศ หลักของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การคณิตป่าไม้ เศรษฐศาสตร์ป่าไม้ การแปลและการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม เพื่อการวางแผนการจัดการป่าไม้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการป่าไม้ในมิติใหม่ ที่ให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ตามหลักวิชาวนศาสตร์ชุมชน เพื่อนำไปสู่การบริหารวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่มีดุลยภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งผลผลิต ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันภาควิชาการจัดการป่าไม้ ได้พัฒนาให้มีหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยพัฒนาเป็นกลุ่มสาขาวิชา มีด้วยกันทั้งสิ้น 6 กลุ่มวิชา ได้แก่

นโยบายและการบริหารทรัพยากรป่าไม้ (Forest Policy and Administration)
ชีวมิติป่าไม้ (Forest Biometry)
การรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ (Forest Resource Economics)
การสำรวจและระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ (Forest Inventory and Forest Resource Information System)
การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ (Forest Extension and Public Relations in Forest Resource)

นอกจากนี้ยังร่วมบริหารโครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน ระหว่างหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สาขาสังคมวทยาและมานุษยวิทยา และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วนศาสตร์ชุมชน)ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์
29 ตุลาคม 2565 : ศึกษาดูงาน ณ สวนป่าคลองตะเกรา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ click!!
เอกสารแนะนำสาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน click!!
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของภาควิชาฯ click!!
รายละเอียดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรป่าไม้) click!!
ข้อมูลแนะนำภาควิชาฯ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชา click!!
ประวัติการพัฒนาโฮมเพจภาควิชาฯ click!!