ชื่อ-นามสกุล ขวัญชัย ดวงสถาพร

  KHWANCHAI DUANGSATHAPORN
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1001
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ การวางแผนจัดการป่าไม้ Dendrochronology
โทรศัพท์ 029428372 ต่อ 21
โทรสาร 029428108
Email fforkcd@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัยที่สำคัญ
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~fforkcd