ชื่อ-นามสกุล กาญจน์เขจร ชูชีพ

  KANKHAJANE CHUCHIP
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1016
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ Remote Sensing & GIS
โทรศัพท์ 029428372 ต่อ 15
โทรสาร 029428108
Email fforkjc@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Doctor rerum naturalium (Remote Sensing & GIS) Technical University of Berlin, Germany
ผลงานวิจัยที่สำคัญ การประมาณหาอุณหภูมิพื้นผิวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคการสํารวจจากระยะไกล
  โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~fforkjc