ชื่อ-นามสกุล กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ

  KRITSADAPAN PALAKIT
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1...
ตำแหน่ง อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ รุกขกาลวิทยา
โทรศัพท์ 029428372
โทรสาร 029428108
Email fforkpp@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัยที่สำคัญ
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~ffokpp