ชื่อ-นามสกุล นิตยา เมี้ยนมิตร

  NITTAYA MIANMIT
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1019
ตำแหน่ง อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ วนศาสตร์ชุมชน วนเกษตร
โทรศัพท์ 029428372 ต่อ 22
โทรสาร 029428108
Email ffornym@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัยที่สำคัญ
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~ffornym