ชื่อ-นามสกุล พิชิต ลำใย

  PICHIT LUMYAI
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1021
ตำแหน่ง อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Forest Resource Inventory; Dendrochronology
โทรศัพท์ 029428372 ต่อ 20
โทรสาร 029428108
Email fforpcl@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัยที่สำคัญ -
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~fforpcl