ชื่อ-นามสกุล ปัสสี ประสมสินธ์

  PATSI PRASOMSIN
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1015
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ Forest Resource Management  Forest Biometry
โทรศัพท์ 029428372 ต่อ 23
โทรสาร 029428108
Email fforpsp@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Doctor rerum naturalium (Forest Biometry) University of Freiburg, Germany
ผลงานวิจัยที่สำคัญ ผลผลิตของไม้เลี่ยนในสวนป่า
  การคาดคะเนผลผลิตของไม้สะเดาในสวนป่า
  การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการวางแผนการจัดการสวนป่า
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~fforpsp