ชื่อ-นามสกุล พสุธา สุนทรห้าว

  PASUTA SUNTHORNHAO
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1007
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ การส่งเสริมป่าไม้ วนศาสตร์ชุมชน วนเกษตร
โทรศัพท์ 029428372 ต่อ
โทรสาร 029428108
Email fforpts@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Doctor of Philosophy (Forest Resources Management) University of the Philippines Los Baños
ผลงานวิจัยที่สำคัญ
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~fforpts