ชื่อ-นามสกุล รัชนี โพธิแท่น

  RACHANEE POTHITAN
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1013
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ วนศาสตร์ชุมชน ป่าชุมชน การส่งเสริมป่าไม้
โทรศัพท์ 029428372 ต่อ 22
โทรสาร 029428108
Email fforrcm@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Master of Science (Social Forestry) University of the Philippines Los Baños
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานวิจัยที่สำคัญ
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~fforrcm