ชื่อ-นามสกุล สุรินทร์ อ้นพรม

  SURIN ONPROM
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1002
ตำแหน่ง อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ วนศาสตร์ชุมชน
โทรศัพท์ 029428372 ต่อ 17
โทรสาร 029428108
Email fforsro@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Doctor of Philosophy (Human Geography) Sydney University, Australia
ผลงานวิจัยที่สำคัญ
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~fforsro