ชื่อ-นามสกุล สันติ สุขสอาด

  SANTI SUKSARD
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1017
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ Forest Economics and Marketing
โทรศัพท์ 029428372 ต่อ 25
โทรสาร 029428108
Email fforsss@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัยที่สำคัญ การวิเคราะห์ระบบการตลาดของอุตสาหกรรมแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางในประเทศไทย
  การตลาดของหนอนไม้ไผ่
  ระบบการตลาดของแผ่นใยไม้อัดแข็งในประเทศไทย
  การศึกษาอุตสาหกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไม้ยูคาลิปตัส
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~fforsss