ชื่อ-นามสกุล ศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์

  SUPASIT SRIARKARIN
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1020
ตำแหน่ง อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Forest Economic
โทรศัพท์ 029428372 ต่อ 20
โทรสาร 029428108
Email fforsssr@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัยที่สำคัญ -
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~fforsssr