ชื่อ-นามสกุล วิพักตร์ จินตนา

  VIPAK JINTANA
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1018
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ Mangrove Ecology  Agroforestry
โทรศัพท์ 029428372 ต่อ 12
โทรสาร 029428108
Email fforvij@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Doctor of Philosophy (Forest Ecology) Ehime University, Japan
ผลงานวิจัยที่สำคัญ Establishment of permanent plots for monitoring tropical forests
  การประเมินคุณค่าของทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  ผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~fforvij