ชื่อ-นามสกุล วีระภาส คุณรัตนสิริ

  WEERAPHART KHUNRATTANASIRI
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1010
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ การรับรู้ระยะไกล การสำรวจทรัพยากรป่าไม้
โทรศัพท์ 029428372 ต่อ 18
โทรสาร 029428108
Email fforwpk@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Doctor rerum naturalium (Forest Biometry) University of Freiburg, Germany
ผลงานที่สำคัญ โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2555 - 2556
  โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 - 2557
  โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 - 2558
  โครงการการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ. 2557
  โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2558 - 2559
  โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 - 2560
  การสำรวจพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสโดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~fforwpk