ชื่อ-นามสกุล วีระภาส คุณรัตนสิริ

  WEERAPHART KHUNRATTANASIRI
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา C1010
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ การรับรู้ระยะไกล การสำรวจทรัพยากรป่าไม้
โทรศัพท์ 025790174 ต่อ 18
โทรสาร 029428108
Email fforwpk@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Doctor rerum naturalium (Forest Biometry) University of Freiburg, Germany
ผลงานวิจัยที่สำคัญ การประเมินค่าการสูญเสียดินด้วยเครื่องมือวัดการพังทลายของดินแนวดิ่ง: แนวทางการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน
  Application of LANDSAT-5 Thematic Mapper in Forest Inventory
  ISO19134 มาตรฐานระบบให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทางและการนำร่อง
Homepage http://pirun.ku.ac.th/~fforwpk