ที่ตั้ง

ภาควิชาการจัดการป่าไม้ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(แผนผังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ประวัติความเป็นมา

การจัดการป่าไม้เป็นศาสตร์ วิธีปฏิบัติซึ่งตั้งบนพื้นฐานวิชาการป่าไม้ ซึ่งรวมองค์ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา การป้องกันดูแลรักษา กฎหมาย คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติทางป่าไม้ การสำรวจป่าไม้เพื่อนำไปสู่การบริหารวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีดุลยภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งผลผลิตทั้งทางตรง และทางอ้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งทำรายได้ประชาชาติให้แก่ประเทศ การจัดการป่าไม้ในอดีตมุ่งผลสำเร็จเพื่อผลผลิตจากการทำไม้ ซึ่งทำรายได้ในอันดับต้น ๆ ซึ่งสูงกว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในยุคแรก ๆ ของการวิวัฒนาการด้านวิชาการป่าไม้ การจัดการป่าไม้ต้องอาศัยอ้างอิง ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ แต่หลังจากการก่อตั้งโรงเรียนป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ ในจังหวัดแพร่ ความรู้ด้านการจัดการป่าไม้ได้ถ่ายทอดสู่นักการป่าไม้ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอยู่ในรูปการศึกษาที่เป็นระบบ วิชาการจัดการป่าไม้มีบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ ภายใต้แผนกการจัดการป่าไม้ กองโรงเรียนป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ แม้ว่าโรงเรียนป่าไม้ถูกเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนวนศาสตร์ ภายหลังเมื่อมีการก่อตั้งวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่บางเขน เมื่อปี พ.. 2481 และเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยวนศาสตร์ ปี พ.. 2487 (ภายหลังจากมีการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.. 2486) ซึ่งมีคณะวนศาสตร์ทำหน้าที่บริหาร หลักสูตรวิชาการป่าไม้ จึงได้รวบรวมย้ายการสอนหลักสูตรป่าไม้มายังกรุงเทพฯ แผนการจัดการป่าไม้ก็ยังคงมีความสำคัญและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการจัดการป่าไม้ไว้เสมอมา การปรับเปลี่ยนจากแผนกการจัดการป่าไม้มาเป็นภาควิชาการจัดการป่าไม้ เริ่มเด่นชัด ในปี พ.. 2516 เมื่อมีการปรับปรุงเป็นหลักสูตร 4 ปี (ปริญญาตรี) พร้อมๆ กับการเพิ่มสาขาวิชาเอกวนวัฒนวิทยา อนุรักษวิทยา ชีววิทยาป่าไม้ และวนผลิตภัณฑ์

ภาควิชาการจัดการป่าไม้ เป็นภาควิชาที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการป่าไม้แห่งแรกของประเทศ มีพัฒนาการจากโรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ และดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2486 ปัจจุบันภาควิชาการจัดการป่าไม้ได้พัฒนาให้มีหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยพัฒนาเป็นกลุ่มสาขาวิชา มีด้วยกันทั้งสิ้น 5 สาขาวิชา ได้แก่ นโยบายและการบริหารงานป่าไม้ ชีวมิติป่าไม้ การรับรู้ระยะไกลและการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ เศรษฐศาสตร์ป่าไม้ และวนศาสตร์ชุมชนและส่งเสริมป่าไม้ นอกจากนี้ยังร่วมบริหารโครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน ระหว่างหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สาขาสังคมวทยาและมานุษยวิทยา และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์ชุมชน)

การบริหารงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โครงสร้างการบริหารราชการ

ห้องบรรยาย / ห้องปฏิบัติการ

1. ห้องบรรยาย 208
2. ห้องประชุม 1
3. ห้องประชุม 2
4. ห้องปฏิบัติการภาพถ่ายทางอากาศ (101)
5. ห้องปฏิบัติการสำรวจระยะไกล (201)
6. ห้องปฏิบัติการวนศาสตร์ชุมชน
7. ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน
8. ห้องปฏิบัติการจัดการภูมิปัญญาป่าไม้

ห้องบรรยาย 208

ห้องประชุม 1 (102)

ห้องปฏิบัติการวนศาสตร์ชุมชน

ห้องสมุด

ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีบริการด้านงานห้องสมุดสำหรับนิสิตวนศาสตร์และประชาชนทั่วไป บริเวณชั้น 1 ตึกภาควิชาการจัดการป่าไม้ บริเวณข้างห้องธุรการภาควิชาฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ในด้านการจัดการป่าไม้ทั่วไป, เศรษฐศาสตร์ป่าไม้, ชีวมิติ, การสำรวจทรัพยากรป่าไม้, การรับรู้ระยะไกล, วนศาสตร์ชุมชน และอื่น ๆ มา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2543 และได้พัฒนาให้เป็นห้องสมุด ที่มีเอกสารตำรา สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ