โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (DFM-MIS) ภาควิชาการจัดการป่าไม้

การบริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการวางแผน กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภาควิชาการจัดการป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะวนศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การบริหารภาควิชาฯ อยู่เป็นจำนวนมากและหลากหลาย แต่ยังขาดซึ่งการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้การเรียกค้นข้อมูลสำหรับผู้บริหารของภาควิชาฯ บุคลากรและนิสิต ดำเนินการได้ในวงจำกัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการในองค์การ โดยการจัดเก็บข้อมูลเชิงรายการและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีโปรแกรมในการการประมวลผล ผลลัพธ์ที่ได้เป็นรายงานที่ใช้ในการจัดการ ดังนั้นการนำเอาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในส่วนของภาควิชาฯ (Department of Forest Management – Management Information System: DFM-MIS) จะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งในเรื่องของการบริหารงานของภาควิชาฯ ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร และข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอนอื่น ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติม แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้การบริการจัดการภาควิชาฯ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ระยะเวลาการดำเนินงาน: 3 ปี (2552 - 2554)

รายละเอียดการดำเนินงาน: ปีงบประมาณ 2552 - พัฒนาระบบการยืมคืนหนังสือของห้องสมุดภาควิชาการจัดการป่าไม้
    - พัฒนาระบบการรับส่งหนังสือราชการ
  ปีงบประมาณ 2553 - พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาฯ
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
  ปีงบประมาณ 2554 - พัฒนาระบบงานบริหารภาควิชาฯ
    - พัฒนาระบบการให้บริการสืบค้นข้อมูล
    - ทดสอบและปรับปรุงระบบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระภาส คุณรัตนสิริ