ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ : วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันนี้ ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วิชา การรับรองป่าไม้ (Forest Certification) ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ และ นางสาวโชคดี คันธวัน นิสิตปริญญาเอก ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน ได้นำนิสิตปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว จำนวน 6 คน ไปศึกษาดูงาน ณ สวนป่าคลองตะเกรา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสวนป่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากลจาก Forest Stewardship Council (FSC) ผลผลิตจากสวนป่าแห่งนี้มีความหลากหลาย อาทิเช่น น้ำยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ไม้สัก เป็นต้น และยังมีพื้นที่ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกพืชผสมผสานหลายชนิดอีกด้วย

นิสิตได้รับองค์ความรู้และทักษะเพิ่มเติมหลังจากการเรียนในห้องเรียนที่ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ หลายประการ เช่น เทคนิคการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานสวนป่า แนวทางการดำเนินงานสู่ความสำเร็จระดับสากล แนวทางการจัดการ Corrective Action Request (CAR) และได้ฝึกให้นิสิตเป็นผู้ตรวจรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้ (Auditor) โดยการจำลองสถานการณ์จริงในพื้นที่ในหลายกรณีศึกษา เช่น ขณะมีกิจกรรมกำจัดวัชพืชโดยใช้แทร็กเตอร์ การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกิจกรรมในสวนป่า (Personal Protective Equipmen หรือ PPE) การจัดการขยะและของเสียในสวนป่า เป็นต้น

การศึกษาดูงานในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หลายท่าน เช่น นายมงคล ศรีอนันต์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา นายพยุงพร สลางสิงห์ หัวหน้างานสวนป่าคลองตะเกรา นายนิเวศน์ ปานรอด หัวหน้างานสวนป่าลาดกระทิง 1 นายอภิสิทธิ์ แว่นแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าลาดกระทิง 2 เป็นต้น

ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้