งานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาการจัดการป่าไม้

An Economic Analysis of Some Fast Growing Species Plantation วุฒิพล หัวเมืองแก้ว
   
Application of Color and Color IR for Forest Landuse Classification ประสงค์ สงวนธรรม
   
Bamboo in Thailand : Seed Technology อนันต์ อนันตโชติ
   
Bamboo research and development : The IUFRO and INBAR perspectives สงคราม ธรรมมิญช
   
Bamboo shoot industry and development สงคราม ธรรมมิญช
   
Developing Ground and Remotely Sensed Indicators of the Sustainability of Tropical Forest Exploitation System in South - East asia (INDFORSUS) สงคราม ธรรมมิญช
   
Econometrics Model for Plywood in Thailand สันติ สุขสอาด
   
Economic impacts of gregarious flowering of Pai Tong (Dendrocalamus asper) สงคราม ธรรมมิญช
   
Establishment of permanent plots for monitoring tropical forests วิพักตร์ จินตนา
   
Forest and People in Thailand : Household Strategies of Villagers Living in the Upper Nan Watershed Area ประสงค์ สงวนธรรม
   
Forest Land Assessment of Khon Kaen and Mahasarakam Province ประสงค์ สงวนธรรม
   
Market Survey of Forest Products in the Northeast ประสงค์ สงวนธรรม
   
Multi-Resources Information for the Development of Nong Bua Daeng Communities ประสงค์ สงวนธรรม
   
Multi-Resources Inventory in Dong Mun Forest Communities ประสงค์ สงวนธรรม
   
Multi-Resources Inventory in Soeng Sang-Khon Buri Forest Communities ประสงค์ สงวนธรรม
   
National forest inventory in Thailand : past, present and future perspectives สงคราม ธรรมมิญช
   
Non Wood forest products in Thailand วุฒิพล หัวเมืองแก้ว
   
Production and marketing of MPTS in NE Thailand สงคราม ธรรมมิญช
   
Production and Marketing of Plywood in Thailand สันติ สุขสอาด
   
Some Nonfarm Exployment in Mae Hong Son Province วุฒิพล หัวเมืองแก้ว
   
Technological needs for forestry development in Thailand during the next Decade สงคราม ธรรมมิญช
   
The Assessment of Forest Areas using LANDSAT Imageries ประสงค์ สงวนธรรม
   
The Market Structure, Conduct and Performance of Plywood in Thailand สันติ สุขสอาด
   
The Village Woodlot : Its Implementation in Thailand วุฒิพล หัวเมืองแก้ว
   
การคาดคะเนผลผลิตของไม้สะเดาในสวนป่า ปัสสี ประสมสินธ์
   
การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการวางแผนการจัดการสวนป่า ปัสสี ประสมสินธ์
   
การตลาดของไม้ยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สันติ สุขสอาด
   
การประมาณหาอุณหภูมิพื้นผิวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคการสํารวจจากระยะไกล กาญจน์เขจร ชูชีพ
   
การประเมินคุณค่าของทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วิพักตร์ จินตนา
   
การประเมินผลกระทบการจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสงค์ สงวนธรรม
   
การผลิตและการตลาดของไม้โตเร็วใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สันติ สุขสอาด
   
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ำทางเหนือของประเทศไทย ประสงค์ สงวนธรรม
   
การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินชาวเขา จังหวัดกำแพงเพชร อภิชาต ภัทรธรรม
   
การศึกษาผลกระทบของการจัดการพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ที่มีผลต่อเศรษฐสังคมของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ อภิชาต ภัทรธรรม
   
แนวทางการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน โดยการประเมินค่าการสูญเสียดินด้วยเครื่องมือวัดการพังทลายของดินแนวดิ่ง (EROSION BRIDGE) วีระภาส คุณรัตนสิริ
   
โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Survey and Information System Project) กาญจน์เขจร ชูชีพ
   
ผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วิพักตร์ จินตนา
   
ผลผลิตของไม้เลี่ยนในสวนป่า ปัสสี ประสมสินธ์
   
การศึกษาอุตสาหกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไม้ยูคาลิปตัส สันติ สุขสอาด
   
การตลาดของหนอนไม้ไผ่ สันติ สุขสอาด
   
การวิเคราะห์ระบบการตลดของอุตสาหกรรมแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางในประเทศไทย สันติ สุขสอาด
   
เศรษฐกิจและการตลาดของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในจังหวัดขอนแก่น สันติ สุขสอาด
   
ระบบการตลาดของแผ่นใยไม้อัดแข็งในประเทศไทย สันติ สุขสอาด