คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิพักตร์ จินตนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัสสี ประสมสินธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ สุขสอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี โพธิแท่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสุธา สุนทรห้าว
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ อ้นพรม
อาจารย์ ดร.นิตยา เมี้ยนมิตร
อาจารย์ พิชิต ลำใย
อาจารย์ ศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์

บุคลากรสนับสนุนวิชาการ

นางสาวชนิดา พุ่มชื่น
- จนท.บริหารงานทั่วไป
นางอุบล หอมชื่น - นักงานพิมพ์ดีดชั้น 4
นางสาวนงเยาว์ น้อยจาด - พนักงานสถานที่
นางสุดาวัลย์ บัวกระโทก - พนักงานสถานที่