ผู้บริหารภาควิชาการจัดการป่าไม้

 

หัวหน้าภาควิชาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ อ้นพรม
อาจารย์ ดร.นิตยา เมี้ยนมิตร

เลขานุการภาควิชาฯ

-