วารสารการจัดการป่าไม้ (Journal of Forest Management)

วารสารการจัดการป่าไม้เป็นวารสารทางวิชาการของภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความ ข่าวสารด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ กำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และครั้งที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

บทความ ข่าวสารหรือความคิดเห็นในวารสารนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน กองบรรณาธิการและภาควิชาการจัดการป่าไม้ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย กองบรรณาธิการวารสารการจัดการป่าไม้เปิดรับผลงานทางวิจัย บทความ ข่าวสารของผู้อ่านทุกท่าน โดยจัดส่งต้นฉบับในกระดาษ A4 ความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยใช้ Front Angsana New ขนาด 16 สำหรับภาษาไทย และ Time New Roman ขนาด 11 สำหรับภาษาอังกฤษ พร้อม Diskettes ภาพหรือตารางประกอบให้แยกกับส่วนของเนื้อหา (ถ้ามี) โดยส่งผลงานทางวิจัย บทความ ข่าวสาร มาที่กองบรรณาธิการ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 หรือ e-mail มาที่ fforwpk@ku.ac.th พร้อมทั้งระบุชื่อและนามสกุลจริง สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์มายังบรรณาธิการเพื่อพิจารณาผลงานทางวิจัย บทความ ข่าวสารที่ได้รับการพิจารณากองบรรณาธิการจะเป็นผู้ติดต่อและแจ้งให้ทราบและขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและจะไม่ส่งต้นฉบับที่ไม่ได้รับการพิจารณาคืน
 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

File size:  2.21 MB  Click!!

File size: 7.66 MB  Click!! File size: 3.88 MB  Click!!
     

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4

ปีที่ 3 ฉบับที่ 5

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6

File size:  3.69 MB  Click!!

File size:  3.27 MB  Click!!

File size:  6.34 MB  Click!!

     

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8

ปีที่ 5 ฉบับที่ 9

File size:  1.62 MB  Click!!

File size:  18.5 MB  Click!!

File size:  9.74 MB  Click!!

     

ปีที่ 5 ฉบับที่ 10

ปีที่ 6 ฉบับที่ 11

ปีที่ 6 ฉบับที่ 12

File size:  20.8 MB  Click!!

File size:  33.8 MB  Click!!

File size:  4.75 MB  Click!!

ปีที่ 7 ฉบับที่ 13

ปีที่ 7 ฉบับที่ 14

ปีที่ 8 ฉบับที่ 15

File size:  1.16 MB  Click!!

File size:  8.16 MB  Click!!

File size:  11.8 MB  Click!!

ปีที่ 8 ฉบับที่ 16

ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 - 18

ปีที่ 10 ฉบับที่ 19

File size:  16.6 MB  Click!!

File size:  11.3 MB  Click!!

File size:  13.5 MB --  Click!!

ปีที่ 10 ฉบับที่ 20

ปีที่ 11 ฉบับที่ 21

ปีที่ 11 ฉบับที่ 22

File size:  3.7 MB  Click!!

File size:  6.7 MB  Click!!

File size:  7.97 MB  Click!!

ปีที่ 12 ฉบับที่ 23

ปีที่ 12 ฉบับที่ 24

ปีที่ 13 ฉบับที่ 25

File size:  5.9 MB  Click!!

File size:  8.50 MB  Click!!

File size:  -- MB  Click!!